ANASAYFA  ::  MERKEZ ORGANLARI    ::  
   
 
Merkez Organları
  1. Başkan
  2. Yönetim Kurulu
  3. Danışma Kurulu
  4. Araştırma ve Uygulama Birimleri, Proje Gruplarıdır:
  1. Başkan, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi sona eren tekrar görevlendirilebilir.
  2. Yönetim   Kurulu,   Fakültelerin,   Fen  Bilimleri  Enstitüsünün,  Sosyal Bilimler Enstitüsünün, İnşaat Mühendisliği Bölümünün ve TEKDAM'ın temsilcilerinden oluşur. Bu temsilciler ilgili Dekan ve Enstitü Müdürleri tarafından   görevlendirilir.   Yönetim  Kurulu  üyelerinin  görev  süresi üç yıldır.
  3. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Rektörlükçe uygun görülen, ODTÜ içinden ve dışından konu ile ilgili kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu yılda en az iki kere toplanarak merkezin çalışma alanına giren konularda görüşlerin açıklanıp tartışılmasını sağlar, yeni çalışma konuları üzerinde
    görüş bildirir.

Araştırma ve Uygulama Merkezi, araştırmalarını Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek araştırma birimleri ve proje grupları aracılığıyla  yürütür. Araştırma ve uygulama birimleri ile proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilkeleri yönetim kurulunca belirlenir. Bir defa daha vurgulamak  isteriz ki,  Üniversitemiz Devlet, Üniversite ve Özel Kesim işbirliğine içtenlikle inanmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Projesine ilişkin önerileriniz, desteğiniz ve diğer her türlü başvurular doğrudan Rektörlüğe iletilebileceği gibi, sayfamızın Üyeler bölümünde belirtilen yönetim kurulu üyelerine de yapılabilir.