ANASAYFA  :: MERKEZ TÜZÜĞÜ   ::  
   
 
Merkez Tüzüğü

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Güneydoğu Anadolu Projesi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği RESMİ GAZETE'nin 20 Ağustos 1991 tarih, 20966 sayısında aşağıdaki şekilde yayınlanmıştır:

Tanım

Madde l — Bu Yönetmelikle 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı Kanunla değişik 3/j maddesindeki tanıma dayanılarak "Orta Dogu Teknik Üniversitesi-Güneydoğu Anadolu Projesi Araştırma ve Uygulama Merkezi" kurulmuştur. Bu Yönetmelikte Orta Doğu Teknik Üniversitesi "ODTÜ", Güneydoğu Anadolu Projesi Araştırma ve Uygulama Merkezi "Merkez" olarak anılacaktır.

Amaç

Madde 2 — Merkezin amacı

 1. ODTÜ'nin araştırma potansiyelini GAP ile ilgili araştırma ve uygulamalara yönlendirmek,
 2. GAP ile ilgili her türlü bilimsel, teknik, teknolojik, ekonomik, politik, mimari, yönetsel, toplumsal, sanatsal ve benzeri konularda araştırma yapmak ve yaptırmak,
 3. Sürekli Eğitim Merkezi'nin (SEM) amacına uygun konularda SEM ile işbirliüi yapmaktır.

Çalışma Alanı

Madde 3 — Merkez amacı doğrultusunda aşağıdaki alanlarda çalışmalar yürütür.

 1. Araştırma, inceleme, geliştirme çalışmaları ve uygulama yapmak, yaptırmak ve bu tür çalışmalara katılmak ve destek olmak,
 2. Bilimsel veri ve bilgilere dayalı olarak GAP'nın hızlı ve planlı bir biçimde planlanması ve uygulanmasına katkıda bulunmak amacıyla proje, araştırma ve incelemeler yapmak, görüş oluşturmak, bilgi ve öneriler üretmek,
 3. Çalışma alanı ile ilgili konularda kamu, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak,
 4. Çalışma alanı ile ilgili konferans, kongre ve bilimsel toplantılar düzenlemek ve yayın yapmak,
 5. Üniversitece verilecek diğer görevleri yapmak,

Örgütlenme ve Yönelim

Madde 4 — ODTÜ-GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin organları şunlardır :

 1. Başkan
 2. Yönelim Kurulu
 3. Danışma Kurulu
 4. Proje Grupları

Başkan

Madde 5 — Başkan, Yönetim Kurulunca önerilen ODTÜ'de tam gün görevli üç öğretim üyesi aday arasından Reklör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Başkan yeniden görevlendirilebilir.

Başkan Yönetim Kurulu üyeleri arasından en çok iki öğretim üyesini Başkan Yardımcısı seçer.

Başkan görevi başında olmadığı zaman yardımcılarından birini vekil bırakır. Göreve vekâlet dört aydan fazla sürerse yeni bir başkan görevlendirilir.

Başkanin Görevleri

Madde 6 — Başkanın görevleri şunlardır :

 1. Yönetim ve Danışma Kurullarını toplantıya çağırmak ve bu kurullara başkanlık etmek,
 2. Merkezin, Merkeze bağlı Proje Gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak,
 3. Merkezin yıllık çalışma raporunu, bir sonraki yılın çalışma programı taslağını ve bütçe önerisini hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak.

Yönetim Kurulu

Madde 7 — Yönetim Kurulu, Fakültelerin öğretim üyeleri arasından Fakülte Yönetim Kurullarınca belirlenecek birer üye, Fen Bilimleri Enstitüsü ve-Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurullarınca belirlenecek birer üye, İnsaat Mühendisliği Bölümü ve TEKDAM'ı temsil eden birer üyeden oluşur ve Rektörce görevlendirilen Başkan tarafından yönetilir.

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere aynı birimden bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulunun Görevleri

Madde 8 — Yönetim Kurulu, Başkanın çağrısı üzerine en az ayda bir defa toplanarak aşağıdaki görevleri yürütmekle yükümlüdür.

 1. Merkezin çalışmaları ve yönetimi ile ilgili kararları almak,
 2. Proje Gruplarının kuruluş ve çalışma ilkelerini belirleyen yönergeler hazırlamak,
 3. ODTÜ'de Fakülte bölümleri arasında işbirliğini gerektiren çalışmaların yürütülmesini sağlamak amacıyla protokoller düzenlemek,
 4. Başkanın hazırlayacağı yillik çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Üniversiie Yönelim Kuruluna sunmak,
 5. Başkanın ve Danışma Kurulunun görüş ve önerilerini değerlendirerek bir sonraki yılın çalışma programını hazırlamak,
 6. Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla ortaklaşa yürütülecek çalışmaların temel ilkelerini saptamak,
 7. Başkanca hazırlanan bütçe önerisini incelemek ve onaylamak.

Danışma Kurulu ve Görevleri

Madde 9 — Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca önerilen ve Rektör tarafından onaylanan konu ile ilgili ODTÜ, kamu ve özel kuruluşların temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu en az yılda iki defa toplanarak Merkezin çalışmalarını değerlendirir ve yeni çalışmalar konusunda görüş ve önerilerini Yönetim Kuruluna bildirir.

Proje Grupları

Madde 10 — ODTÜ-GAP Araştırma ve Uygulama Merkezi araştırma ve uygulamalarını Proje Grupları aracılığıyla yürütür. Proje Gruplarının kuruluş ve çalışmaları Yönetim Kurulunca hazırlanan yönergeler uyarınca yürütülür.

ita Amiri

Madde 11 — Merkezin ita amiri Rektördür.

Yürürlük

Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13 — Bu Yönetmeliği Orta Doğu Teknik Üniversilesi Rektörü yürütür.